Tábory

Tuto stránku nově zřizujeme na podnět jednoho z vás. Budeme ji průběžně doplňovat.

Následující informace se týkají většiny pořadatelů táborů.

Povinnosti, které musíte splnit, se liší dle počtu účastníků, délky tábora atd.

Rozdílné povinnosti také mají oddíly, které žádají ústředí o dotace.

V případě, že jedete na pronajaté tábořiště, by měl většinu náležitostí zajistit provozovatel(majitel tábořiště - pronajímatel). Na vás pak je ověřit si (zeptat se ho), zda má všechna povolení a potvrzení v pořádku.

Jakkoli vypadají povinnosti složitě a text je obsáhlý, nepodceňte věc, prosím. Je rozhodně lepší věnovat této agendě trochu času, než být na táboře nemile zaskočen následky v případě nesplnění některé z povinností. Valnou část smluv a ohlášení lze také uzavřít (vyřídit) na více let dopředu. Máte tak na několik let pokoj.

Dokumenty, které byste mohli potřebovat při pořádání tábora jsou ke stažení zde.

Zákony, které je dobré znát

Pro všechny doporučujeme nahlédnout do těchto zákonů a vyhlášek:

Pro některé pořadatelé táborů také doporučujeme pročíst tyto zákony:

Dotace z ústředí

Pokud žádáte ústředí o dotace, je nutné, aby hlavní vedoucí (ten, kdo bude hlavas tábora) absolvoval školení Hlavního vedoucího tábora. To pořádá rada pro vzdělávání a každoročně vypisuje termíny

na: https://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce

Na tomto školení se dozvíte vše potřebné ohledně konání tábora, všech zapeklitostí stran hlášení, kontrol a účtování. Osvědčení HVT má neomezenou platnost. Od doby, kdy jste jej absolvovali, možná už nějaký čas uplynul, proto zde uvádíme krátký přehled toho, na co nezapomenout:

Pokud chcete žádat ústředí o dotace, pak je nutné tábor včas nahlásit (přes formuláře v evidenci) a řádně vyúčtovat.

I v případě, že o dotace nežádáte, musíte mít táborové účetnictví v pořádku. Vybíráte od rodičů nemalé peníze, proto je třeba mít doklady, zač jste je vydali.

Dále jsou tu hygienické a jiné povinnosti, které si musíte pohlídat, aby váš tábor proběhl bez obtíží.

Co je tedy nutné zařídit?

Je třeba zajistit (níže rozepisujeme) :

 • povolení k táboření od majitele pozemku
 • povolení orgánu správy ochrany přírody v případě, že chcete tábořit v místě se zvýšenou ochranou přírody
 • povolení ke vjezdu na lesní pozemky od vlastníka lesa

Dále je třeba konání tábora ohlásit:

 • příslušnému obecnímu úřadu
 • orgánu státní správy lesů
 • krajské hygienické stanici (v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let)

Doporučujeme si domluvit odbornou lékařskou péči v blízkosti tábora.

Co potřebujete od účastníků tábora?

Zotavovací akce

 • účastník mladší 18 let odevzdá přihlášku na tábor podepsanou rodičem (zákonným zástupcem dítěte)
 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 • prohlášení o bezinfekčnosti

Jiná podobná akce (do 30 dětí do 15 let či kratší než 5 dnů)

 • účastník mladší 18 let odevzdá přihlášku na tábor podepsanou zákonným zástupcem dítěte

Co potřebuje vedení tábora

 • vedoucí tábora – starší 18 let, pokud žádáte o dotaci, pak musí mít školení hlavního vedoucího tábora
 • školení hlavního vedoucího vřele doporučujeme i těm, kdo o dotace nežádají
 • doporučujeme minimálně 2 dospělé vedoucí,
 • zdravotník akce – musí být plnoletý, mít příslušné vzdělání nebo kvalifikaci „zdravotník zotavovacích akcí“

Všichni členové vedení tábora pak, dle jejich pozice na táboře, potřebují:

 • posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi,
 •  „osvědčení hlavního vedoucího“ dle podmínek MŠMT; musí jej mít hlavní vedoucí tábora,
 • zdravotnický dekret dokládající absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře v rozsahu dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění její novely č. 148/2004 Sb.;
 • potravinářský průkaz (nutný pro osoby připravující stravu).

Při plánování tábora je také třeba zajistit:

 • přiměřené hygienické podmínky
 • bezpečnost dětí při táborových aktivitách (zejména při koupání, bojovkách a nočních hrách, lanových aktivitách, jízdě na lodích, střeleckých aktivitách aj.)
 • povinnou kvalifikaci dozoru při speciálních aktivitách (jízda na lodích, horolezení aj.)

Všichni účastníci tábora jsou úrazově pojištěni. Připomeňme, že pojištění pro náš spolek zařizuje Česká rada dětí a mládeže. Vztahuje se jak na členy asociace zúčastněné na táboře, tak i na nečleny. Statutáři jsou také pojištěni stran hmotné zodpovědnosti.

 

Nyní již podrobněji

Tyto smlouvy, povolení a podobně byste neměli opomenout zajistit (pokud si pronajímáte tábořiště od jiného oddílu či spolku, pak by tyto náležitosti měli mít zajištěné a vy třeba už nebudete muset řešit nic – na to se vyptejte):

 • Povolení majitele tábořiště (doklad opravňující k využití pozemku, např. nájemní smlouvaapod.) v případě, že tábořiště není v majetku pořadatele tábora.
 • Povolení orgánu ochrany přírody – některá tábořiště jsou v chráněném území (národní park, CHKO, případně rezervace nebo její ochranné pásmo). V případě národního parku nebo CHKO, se obracejte na jejich správy či na odbor/oddělení životního prostředí na krajském úřadě (s dostatečným předstihem, lhůta pro vyřízení povolení může být až 3 měsíce).
 • Povolení (souhlas) vlastníka lesa, pokud se bude v lese přiléhajícím k táboru rozdělávat oheň, tábořit (stavět trvalé nebo dočasné stavby), vjíždět a parkovat motorovými vozidly či lesem k táboru projíždět, nebo kácet stromy (i suché) – viz §20 lesního zákona. Jde-li o státní les, je nutné kontaktovat nejbližší pracoviště Lesů ČR, jinak vlastníka lesa. V případě CHKO a NP je nutné získat povolení i pro ostatní pozemky mimo silnice (tedy nejen lesní pozemky).

 

 • Doporučujeme – zajistit lékařskou péči praktického lékaře dostupného v místě konání. S novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště.  Je ovšem velmi praktické předem si zjistit, kde je nejbližší lékař, jak ordinuje, kde jsou jaké odborné ordinace, pohotovost atd. Pokud se s nějakým doktorem předem domluvíte, je to lepší.

Jak je to s tábořením u řeky?

 • V uplynulých deseti letech platil nesmyslný zákaz v záplavových územích. Ten v roce 2018 naštěstí pominul. Pokud by se na něj ale někdo ještě odvolával, nechte ho stokrát opsattento článek.

 

 

Konání tábora je nutné ohlásit (vždy jen v popsaných případech):

 • Orgánu státní správy lesů, pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 5 § 20 lesního zákona), podává se min. 30 dní předem – zpravidla to bude obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností.
 • Krajské hygienické stanici v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se termín a místo konání tábora, počet dětí na akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší jak 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody (odst. 3, 4 § 8 zákona 258/2000 Sb.)
 • Obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár…), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů (záleží na konkrétní obci); z důvodu živelných pohrom je vhodné oznámit konání tábora i místně příslušnému oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (toto není nutné, pokud je již tábor nahlášen na krajské hygienické stanici – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR čerpá z databáze nahlášených táborů).
 • Vodoprávnímu orgánu, bude-li docházet k odběru povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v polní umývárně apod.), oznamuje se na odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Orgánu ochrany přírody pro vyloučení kolize s významnými krajinnými prvky nebo v okolí vyskytujícími se chráněnými druhy rostlin a živočichů (doporučuje se zejména z preventivních důvodů, nicméně při zohlednění místních poměrů); tímto orgánem je odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v oznámení popsat přesné umístění tábora, druh táborových staveb, počet účastníků a vyžádat si vyjádření, zda nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

Informace nashromáždil Ondra Mánek, redigoval Tomáš Novotný a Standa Prais. Děkujeme také skautům, od nichž jsme mnohé informace čerpali.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel: 220 910 460

případně na e-mailech: omanek@a-tom.cz či prais@seznam.cz