Pojištění

Pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu

Česká rada dětí a mládeže

Tomíci jsou pojištěni v rámci hromadné pojistky sjednané mezi Českou radou dětí a mládeže a pojišťovnou Generali.  Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

V textu níže naleznete potřebné informace, v případě potřeby prosím kontaktujte roztocké ústředí na emailu omanek@a-tom.cz nebo na tel. 220 910 460.

 

Bližší informace k pojištění úrazu

Bližší informace k pojištění odpovědnosti za škodu

 


Pojištění úrazu

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

Základní informace

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
 • smrt úrazem 170 000 Kč

VÝŠE POJISTNÉHO:

 • 17 Kč na osobu na rok

ÚZEMNÍ PLATNOST: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2


Pojištění odpovědnosti za škodu

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 2958481190.

Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:

 • Organizace
  • Členské organizace ČRDM
  • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Další organizace, které se k pojištění přihlásí
 • Osoby
  • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.
  • Další osoby vykonávající činnost ve prospěch pojištěných organizací, které jsou uvedeny jmenovitě v seznamu pojištěných.

Základní informace o pojistném plnění:

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • pojištěni jsou automaticky všichni vedoucí a instruktoři starší 15 let, kteří mají na začátku roku v evidenci Asociace TOM zaškrtnuté pole "vedouci / instruktor" - viz. přiložený obrázek (dříve byli na odpovědnost pojištění pouze hlavní vedoucí oddílů) - dbejte prosím na to, aby Vaše registrace byla úplná, u vedoucích nezapomeňte zaškrtnout, že se jedná o osoby pracující s dětmi a mládeží
 • povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč
 • limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost a 20 milionů Kč na pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku, odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč, další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč (v minulých letech byly tyto situace zcela vyloučeny)
 • do pojištění jsou nově zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 25 000 Kč na jednu pojistnou událost a 50 000 Kč na všechny pojistné události během jednoho pojistného roku, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • pojištění vedoucí a instruktoři mají rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za úhradu peněžité náhrady nemajetkové újmy, zde jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč na jednu pojistnou událost a 12 milionů Kč za pojistné události během jednoho pojistného roku, spoluúčast je v tomto případě stanovena na 100 000 Kč

Jak dopojistit další členy?

 • pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost (např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku do evidence, osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v oddíle nepracují, např. kuchaře apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku (dříve toto bylo možné pouze 4x do roka)
 • pojistné je stanoveno na 48 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok
 • pokud budete chtít své členy dopojistit, pošlete na adresu omanek@a-tom.cz seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet Asociace TOM

Jak nahlásit škodu?

 • po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit formulář "Hlášení vzniku škody
  Pojištění odpovědnosti za škodu"
  , formulář je přílohou tohoto textu.  Formulář v papírové podobě získáte na kterékoliv pobočce pojišťovny, nebo Vám jej zašle ústředí. V případě zájmu kontaktujte prosím ústředí na tel. 220 910 460 nebo na emailu omanek@a-tom.cz
 • vyplněný formulář (Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu) potvrzuje statutár oddílu, jehož člen škodu způsobil
 • po vyplnění formuláře a potvrzením vedoucího oddílu –odešlete vše na adres:

  Generali Pojišťovna, a.s.
  Likvidace PU – život
  P.O.Box 151
  657 51 Brno 2

 • přesné znění pojistné smlouvy naleznete na webu České rady dětí a mládeže (http://crdm.cz/pojisteni)

Pro další informace pište či volejte Ondrovi Mánkovi (omanek@a-tom.cz, 220 910 460)

Více na stránkách ČRDM : http://crdm.cz/clanky/dokumenty/odpovednost-za-skodu

 

Škody, které vznikly v období 2014–2017, jsou pojištěny na základě smluv č. 7720796680 a č. 7720796704 u pojišťovny Kooperativa; bližší informace naleznete v článku Dokumenty k pojištění na léta 2014–2017

 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon pojisteni-crdm-2018-2021-smlouva-uraz.pdf222.6 KB
PDF icon pojisteni-crdm-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf204.46 KB
PDF icon Oznámení úrazu741.74 KB
PDF icon Vzor oznámení úrazu943.54 KB
PDF icon Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti668.65 KB